Regulamin świadczenia usług:

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.gorzynska.pl jest firma Poradnia Dietoterapii Monika Górzyńska z siedzibą w Gdyni, ul. Bema 9/4, 81-386 Gdynia, NIP: 4660260703 zwanym dalej Firmą.

 2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej formularz rezerwacji, Klient akceptuje warunki wskazane w formularzu rezerwacji oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.

 3. Wpłaty dokonywane na konto Firmy będą przekazywane za pośrednictwem tzw. Szybkich przelewów internetowych (takich jak Przelewy24, PayU i inne) lub tradycyjnym przelewem bankowym.

 4. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i formularza rezerwacji oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.

 5. Uczestnicy sesji coachingowych i szkoleń prowadzonych przez Firmę oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Firmę oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Firma ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.

 7. Zgodnie z zamówieniem wskazanym w formularzu rezerwacji i po jego opłaceniu, Klient na podstawie przesłanego na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenia, jest uprawniony do:

  a) udziału w sesji coachingowej w zarezerwowanym terminie;
  b) rezerwacji kolejnych terminów i udziału w kolejnych sesjach, jeśli w momencie rezerwacji zapłacił za więcej niż jedną sesję;
  c) udziału w wybranym szkoleniu w ramach godzin szkoleniowych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu;
  d) dostępu do materiałów szkoleniowych;
  e) odbioru usług informacyjnych związanych z działalnością szkoleniową z zakresu rozwoju osobistego, w tym otrzymywania informacji dotyczących szkolenia.

 8. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu sesji coachingowej, terminu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania Szkolenia:

  a) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia przez Współpracownika Firmy;
  b) z innej przyczyny leżącej po Stronie Firmy lub Współpracownika Firmy.
  c) w przypadku choroby osoby prowadzącej sesję lub Szkolenie.

 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu rezerwacji oraz:

  a) Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania sesji coachingowej lub Szkolenia i zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;
  b) Klient zachowuje prawo do przełożenia sesji coachingowej lub Szkolenia na inny uzgodniony przez Strony termin;
  c) W przypadku odwołania sesji coachingowej lub Szkolenia lub zmiany terminu sesji coachingowej lub Szkolenia przez Firmę, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

 10. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza rezerwacji lub wpłaty na konto firmy i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem sesji coachingowej lub Szkolenia uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: monika@gorzynska.pl (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 nie przysługuje Klientowi kiedy termin do sesji caochingowej lub szkolenia wynosi mniej niż 14 dni lub w przypadku gdy Klient rozpoczął szkolenie lub uzyskał dostęp do materiałów szkoleniowych. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

 12. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji coachingowej lub przełożenia terminu szkolenia, jeśli zgłosi taką chęć drogą mailową na adres monika@gorzynska.pl najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem sesji coachingowej lub najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeśli Klient nie poinformuje o swojej nieobecności bez podania przyczyny jego prawo do skorzystania z sesji coachingowej lub szkolenia przepada.

 13. Firma może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 2 (dwa) Dni przed planowanym terminem sesji coachingowej lub 7 (siedem) Dni przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rezerwacji. W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z dokonanym odstąpieniem.

 14. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w sesji coachingowej lub Szkoleniu po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 10 oraz nieskorzystaniu przez niego z prawa do zmiany terminu, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.

 15. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów, choroby trenera i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może przełożyć Szkolenie na inny termin.

 16. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać drogą mailową na adres monika@gorzynska.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę usługi, datę realizacji usługi oraz e-mail Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od zgłoszenia, a klient zostanie powiadomiony o wyniku jej rozpatrzenia pocztą elektroniczną.

 17. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.

 18. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.

 19. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.

 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.